ชื่อบริษัท
เจเทคโตะ แมชชีน ซิสเต็มส์ (ไทยแลนด์) จํากัด (ชื่อย่อ : JMSTH)
ที่อยู่บริษัท
98 หมู่ 1 ตำบล คลองประเวศ อำเภอ บ้านโพธิ์ จังหวัด ฉะเชิงเทรา
โทรศัพท์:  (038)-086-911-5     แฟกซ์:  (038)-086-916
ขนาดของบริษัท
พื้นที่ดิน = 51,200 ตารางเมตร    พื้นที่สิ่งปลูกสร้าง = 13,073 ตารางเมตร    พื้นที่คลังสินค้า= 3,006 ตารางเมตร
การก่อตั้ง
พ.ศ. 2544 กรกฎาคม ก่อตั้งบริษัท
พ.ศ. 2545 เมษายน เริ่มผลิต INTERMEDIATE SHAFT ประเภท Roller Press
กันยายน ก่อสร้างโรงงานแล้วเสร็จ
พ.ศ. 2547 กรกฎาคม เริ่มผลิต INTERMEDIATE SHAFT สำหรับ IMV
พ.ศ. 2549 เมษายน ได้รับการรับรอง ISO 9001:2000
พฤษภาคม คลังสินค้าใหม่แล้วเสร็จ
พ.ศ. 2551 มกราคม ได้รับการรับรอง ISO 14001:2004
มีนาคม เริ่มผลิต INTERMEDIATE SHAFT ประเภท 3 Balls
พ.ศ. 2552 กุมภาพันธ์ ได้รับการรับรอง ISO/TS 16949:2002
พ.ศ. 2554 พฤษภาคม เริ่มขายเครื่องจักร
กรกฎาคม เริ่มผลิต INTERMEDIATE SHAFT ประเภท 2 Balls
ตุลาคม ก่อสร้างโรงงาน 2 แล้วเสร็จ
พ.ศ. 2556 พฤษภาคม เริ่มผลิต INTERMEDIATE SHAFT ประเภท Cone
พ.ศ. 2558 เมษายน เริ่มผลิต INTERMEDIATE SHAFT สำหรับ IMV ใหม่
พฤศจิกายน เริ่มการปรับปรุงเครื่องจักรให้เสมือนใหม่
ธันวาคม โรงงานบ้านโพธิ์แล้วเสร็จ
พ.ศ. 2562 กรกฎาคม ควบรวมโรงงานโดยการก่อสร้างโรงงานบ้านโพธิ์แห่งที่ 2 แล้วเสร็จ
กันยายน เริ่มดำเนินธุรกิจปรับปรุงเครื่องจักรภายในบริษัท
ทุนจดทะเบียน
480,000,000 บาท
องค์ประกอบผู้ถือหุ้น
JMS = 61.70%      JTC = 38.30%
กรรมการบริหาร
Mr.Ikeda Masataka
Mr.Miyafuji Kenshi
Mr.Matsuoka Hirofumi
Mr.Tsuda Toyohigo
Mr.Tomoaki Kuki
Mr.Yoshikazu Morino
Mr.Nishioka Koichi